วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง
ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของชาวเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
คัปปาโดเจียเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ช่องแคบบอสฟอรัสเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร และความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร
เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาว
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม
ในอดีตสถานที่พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน   ซึ่งในปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า 
สุเหร่าสีน้ำเงินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนาอิสลาม ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี ชื่อของสุเหร่านี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน