สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของชาวเฮเลนนิสติก
House of Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
เมืองคัปปาโดเซีย Cappadocia คัปปาโดเจียเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล และเป็นเมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ช่องแคบบอสฟอรัส( Bosphorus Strait, Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร
เอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6
ตลาดสไปซ์ มาร์เกตหรือตลาดเครื่องเทศ เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศตุรกี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ
เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาว
สุเหร่าสีน้ำเงินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนาอิสลาม ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี ชื่อของสุเหร่านี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน
พระราชวังทอปกาปึ ในอดีตสถานที่พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ซึ่งในปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์