Tag Archives: พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์