Tag Archives: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ในอดีตสถานที่พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน   ซึ่งในปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า