Tag Archives: มรดกโลก

คัปปาโดเจียเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เมืองคัปปาโดเซีย Cappadocia คัปปาโดเจียเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล และเป็นเมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก